Drejtoria e Inspektoriatit Ndertimor Urbanistik

 

Inspektoriati Ndertimor e Urbanistik i Keshillit te Qarkut Fier eshte krijuar ne zbatim te Ligjit nr. 9780 date 16.07.2007 “Per inspektimin e Ndertimit” dhe me Vendim te K.Qarkut nr........date...........

 

Struktura Inspektoriatit:

 •     1. Kryeinspektori (ne rang Drejtori)
 •     1 (nje) Ing. Ndertimi
 •     2. Inspektora
 •     6 (gjashte) te fushes se ndertimit

Organika aktuale:

 • 1. Drejtor - Ing.Ndertimi
 • 2 Inspektora 2(dy), nga te cilet nje ekonomist me arsim te larte dhe nje mekanik me arsim te mesem.

Shtrija teritorjale: - Inspektoriati i Ndertimit te Qarkut Fier aktualisht shtrihet ne te tre rrethet e Qarkut (Fier, Lushnje, Mallakaster) dhe konkretisht ne 14 komuna.

 

I. Ne Rrethin Fier:

 •      Komuna Kuman
 •      Komuna Ruzhdie
 •      Komuna Zharrez

 

II. Ne Rrethin Lushnje:

 •      Komuna Kolonje
 •      Komuna Gradishte
 •      Komuna Rremas
 •      Komuna Ballagat
 •      Komuna Hysgjokaj

 

III. Ne Rrethin Mallakaster:

 •      Komuna Greshice
 •      Komuna Hekal
 •      Komuna Ngracan
 •      Komuna Aranitas
 •      Komuna Kute
 •      Komuna Qender